top of page

The Bird Dog Army Community Forum

Public·220 members

TFC Liverpool adás közvetítés 09.11.2023 tévé


(adás befejezés jelzése) jellel kell befejezni, melyet az adóállomás ... közvetítés ennek részéről díjtalan. (2) Szükség esetén ugyanezt, az eljárást kell ...


13. Cikk Szolgálati szabályzatok. Értekezletek 1. § Ennek az Egyezménynek határozatait kiegészíti: 1. az általános Szabályzat, melynek ugyanaz a hatálya van és ugyanakkor lép életbe, mint maga az Egyezmény. 2. a Pótszabályzat, mely csak azokat a Kormányokat kötelezi, amelyek azt aláírták. 2. § Ennek az Egyezménynek és a hozzácsatolt Szabályzatoknak határozatait a szerződő Kormányok meghatalmazottai értekezleteken átvizsgálják; mindegyik értekezlet maga határozza meg a következő összejövetel helyét és idejét. 3. § Minden tanácskozás előtt, mindegyik értekezlet belső szabályzatot állapít meg arranézve, milyen módon rendeztessenek és vezettessenek a megbeszélések. A fokokat a percektől pont választja el. Ezenkívül esetleg még közölhető a hajó valódi helye és tengeri mérföldekben valamely ismert földrajzi helyhez viszonyítva a távolság is. 5. § A segélykérés és a veszélyre vonatkozó közlemény leadására csak az állomás hajójának, légi vagy más járművének parancsnoka vagy az ezekért felelős más személy adhat felhatalmazást. 6. § A veszélyben lévő hajó állomása a segélyhívást az 500 kc/s (600 m) hullámon, lehetőleg A 2. vagy típus szerint tartozik leadni. § Az iroda minden egyes csoportba tartozó állomások névjegyzékét külön-külön füzetben adja ki, és pedig: I. Állandó és szárazföldi állomások (1) Az állomások országok szerinti névjegyzéke, melyben az országok nevei betűrendben, ugyanazon ország állomásai pedig az illető ország neve alatt szintén betűrendben vannak felsorolva. A névjegyzék elején betűrendes tárgymutató van, mely az állomások neveit, a hívójeleket, a jellegzetes ismertetőjeleket, továbbá azokat az oldalszámokat tartalmazza, melyeken az illető állomásra vonatkozó részletes adatok találhatók. (2) A Rádió szó minden egyes parti állomás neve után külön fel van tüntetve. II. Liverpool TFC közvetítés 26 október 2023 Élő adás - ayshra.com 2023. okt. 26. — Liverpool TFC közvetítés 26 október 2023 Élő adás Liverpool eredmények és meccsek - kövesd a(z) Liverpool élő eredményeit, végeredményeit, ... Hol érdemes megnézni a TFC Niort Coupe de France -t? En Franciaország, a labdarúgást és a meccseket leginkább közvetítő csatornák, mint Toulouse - Niort a következők: RMC Sport 1, RMC Sport 2, RMC Sport Live ... § A hívójelek állanak: a) az állandó, valamint a szárazföldi állomásoknál három betűből; b) a fedélzeti állomásoknál négy betűből; c) a légijármű-állomásoknál öt betűből; d) a kísérleti célra szolgáló magánállomásoknál a nemzethez tartozást jelző betűből vagy betűkből s egy számjegyből, melyet legfeljebb három betűből álló csoport követhet. 3. (4) A tartozó igazgatás visszautasíthatja azoknak a számadásoknak rendezését és kiegyenlítését, amelyeket a számadásokban felsorolt rádiótáviratok feladási idejétől számítva két év letelte után mutatnak be. 11. § A kormányok fenntartják maguknak a jogot, hogy a leszámolásra vonatkozólag másképpen intézkedhessenek és errenézve egymás közt és az érdekelt magánvállalatokkal külön egyezményeket köthessenek. [[[tévé!!]]***] Liverpool TFC adás közvetítés 26 október 2023 2023. okt. 26. — ***] Liverpool TFC adás közvetítés 26 október 2023. 2022. ápr. 27. — UEFA Bajnokok Ligája közvetítés UEFA Bajnokok Ligája, Liverpool FC ... (2) Ellenkező megállapodás hiányában a havi számadások főleszámolásul szolgálnak és azokat a számadások elküldésétől számított hat hónapon belül kell felülvizsgálni, elfogadni és kiegyenlíteni, kivéve, ha az okmányok elküldésénél a hajók által megtett utak rendkívüli hosszú tartama következtében előre nem látott akadályok miatt nehézségek fordulnak elő. (3) Ha a számadásban talált eltérések annak elfogadását gátolják, az abból eredő tartozást a fentemlített hat havi időtartamon belül azért ki kell egyenlíteni és az elismert helyesbítések utólag valamely következő haviszámadásba veendők fel. A fenti, illetőleg a rendkívüli szállítási nehézségek miatt meghosszabbított időtartam alatt ki nem egyenlített tartozások után a hat havi, illetőleg a fentemlített meghosszabbított időtartam leteltét követő naptól kezdve 7 százalék (7%) kamat jár. Mindazonáltal az olyan gyenge teljesítményű (300 wattnál nem erősebb) rádiótávbeszélő berendezéssel felszerelt mozgóállomásoknál, melyek csak a távbeszélőszolgálatra használhatók, oly kezelő is alkalmazható, akinek csak a rádiótávbeszélőszolgálatra képesítő bizonyítványa van. (2) Ha valamely hajóút, repülés vagy utazás alatt kezelő egyáltalában nem áll rendelkezésre, a parancsnok vagy a mozgóállomásért felelős egyén ideiglenesen olyan kezelőt is megbízhat a rádiószolgálat ellátásával, akinek bizonyítványát valamely más szerződő kormány állította ki. Ha ideiglenes kezelőként olyan egyént kellene alkalmazni, akinek megfelelő bizonyítványa nincs, ennek közreműködése csak elkerülhetetlen szükség esetén vehető igénybe. § Az ezekből a megbízatásokból eredő költségeket a szerződő Kormányok együttesen viselik az általános Szabályzatban megjelölt arányban. 17. Cikk A rádióközlekedés nemzetközi, műszaki tanácsadó bizottsága 1. § A műszaki és a rádióközlekedésekkel összefüggő egyéb kérdések tanulmányozására a rádióközlekedés nemzetközi, műszaki tanácsadó bizottsága alakul meg. 2. § Összetételét, feladatait és működését az ehhez az Egyezményhez csatolt általános Szabályzat írja elő. 18. Cikk A nem szerződött államok állomásaihoz való viszony 1. § A szerződő Kormányok mindegyike fenntartja magának a jogot, hogy megállapíthassa, mily feltételek mellett engedi meg táviratok vagy rádiótáviratok küldését olyan állomástól vagy állomáshoz, amely a jelen Egyezmény határozatai alá nem esik. 1929. évi VI. törvénycikk - 1.oldal - Ezer év törvényei (adás befejezés jelzése) jellel kell befejezni, melyet az adóállomás közvetítés ennek részéről díjtalan. (2) Szükség esetén ugyanezt, az eljárást kell ...


About

Welcome to the Bird Dog Waterfowl Army group page. Here you ...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page